top of page

The Dad World Group

Public·18 members

Siyaset Bilimi ^HOT^


Siyaset bilimi geçmişte dar anlamda devlet ve iktidar kavramları üzerine araştırmalar yapmaktayken günümüzde, siyasi kararların tahlili, sosyal grupların karar ve etki ilişkilerindeki rolü, siyasi katılma, toplumsal yapı ve iktidar ilişkisi, devletin kökeni, siyasi değişme ve gelişme gibi konuları da incelemektedir.
Siyaset BilimiSiyaset bilimi, karşılaştırmalı siyaset, siyasi ekonomi, uluslararası ilişkiler, siyaset teorisi, kamu yönetimi, kamu politikası ve siyasal metodoloji dahil olmak üzere çok sayıda alt alanı kapsar. Ayrıca, ekonomi, hukuk, sosyoloji, tarih, felsefe, beşeri coğrafya, gazetecilik, siyasal antropoloji ve sosyal politika alanlarıyla da ilgilidir ve bunlardan yararlanır.


"siyaset bilimi" terimi sosyal bilimlerin ayrı bir alanı olarak geç kavramlaşmış bir alan olsa da siyasal iktidarı ve tarih üzerindeki etkilerini analiz etmek için Antik Çağ'dan beri var olan bir olgudur. Bununla birlikte "siyaset bilimi" konuları, siyaset felsefesi içinde incelenmiştir. Modern disiplinin içinde ahlakî felsefe, siyasi ekonomi, siyasi teoloji, tarih, olması gerekenlerin normatif olarak belirlenmesi ile ideal devletin özelliklerinin ve işlevlerinin tümdengelimiyle uğraşan diğer alanlar olmak üzere bir dizi öncüleri bulunmaktadır.


Siyaset Bilimi bölümünün amacı, siyasi değişimleri, kararları, siyasetin hayatımız içerisindeki rolünü analiz edebilecek, toplumsal olgu ve olayları okuyabilecek ve siyasal bakış açısına sahip olacak öğrencilere gerekli eğitimleri vererek yetiştirmektir.


Bölümümüz, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına hem entelektüel hem de profesyonel anlamda katkı sunacak mezunlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu düşünceyle programımız, ulusal ve uluslararası düzeyde siyaseti ekonomik, toplumsal ve kültürel yönleri ile kavrayan çok yönlü bakış açısını, disiplinlerarası bir eğitim anlayışı rehberliğinde geliştirmeyi hedefler.


Bölümümüz, toplumsal cinsiyet eşitliğinden ekolojiye, küresel siyasetten hayvan haklarına dek uzanan başlıklarda dönem boyunca pek çok etkinliğe ev sahipliği yapar. Alanında uzman isimlerin katıldığı paneller, söyleşiler ve öğrencilerin organize ettiği konferanslarla Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kendinizi geliştirmenize imkân sağlar.


Siyaset bilimi bir toplum bilimleri dalıdır; toplumdaki siyaset olgusunu bilimsel yöntem veya felsefi çözümlemelerle araştırarak, bu olguya ilişkin bilimsel açıklama, kritik düşünce, anlama, değerlendirme ve eleştiri yapmayı hedefleyen çalışmaların ürünlerinden oluşur.


Bu üç alt-disiplinin dışında dünyadaki çeşitli siyasal sistemler, devletler, milli devletler, devlet benzeri topluluklar, devletlerarası kuruluşlar, çok uluslu şirketler vb. yapıların birbirleriyle ilişkilerini, çatışma, uzlaşma, eşgüdüm, savaş ve barış yapma olgularını araştıran Uluslararası Siyaset ayrı bir alt-disiplin oluşturur. Bu alandaki siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve sair ilişkiler giderek karmaşıklaştığından bu alan çok sayıda farklı toplumbilimi disiplini kökeninden gelen araştırmacıları da cezbederken, pek çok lisans programında bu alt-disiplinin adı da Uluslararası İlişkiler diye anılmaya başlanmıştır.


Beşinci olarak da, gerek görgül kuramsal araştırmalardan, gerek matematiksel formel modellerden yararlanarak gelişen Kamu Yönetimi ve Politikaları (Public Administration/Policy) alanı mevcuttur. Bu alt-disiplin karşılaştırmalı siyasette geliştirilen denence ve kuramları kullanarak kamu politikaları konusunda araştırmalar yapmaya ve somut kamu politikası uygulamaları önermek hedefine yönelik olarak işlev görür. Bir devletteki idari yapının dikey olarak güç dağılımını ele alan merkeziyet/adem-i merkeziyet esaslı kamu yönetimi kurgulamaktan, seçim sistemi önermeye kadar geniş bir alanda yapılan kamu politikaları çalışmaları, özellikle yerel ve ulusal kamu bürokrasisinin çalışma esasları ve başarısını (performans) ölçen ve değerlendiren araştırmalara odaklanır.


Siyaset sadece devletle de sınırlı olarak anlaşılmamaktadır. Siyaset ulus-devlet düzeyinde oluştuğu gibi, çeşitli yerel yönetimler düzeyinde de oluşur. Değer tahsisi sadece devlet katında oluşmaz. Yerel siyasal yapılarda da, örneğin bir köyde, kasabada, küçük bir kentte, büyükşehirde (metropol) veya bölgesel düzeyde de değerlerin tahsisinde otorite konumunda olan muhtar, ihtiyar heyeti, kaymakam, belediye başkanı, belediye meclisi, vali vb. otoriteler çeşitli bağlayıcı kararlarlar alırlar. Ayrıca, devletlerarası ilişkiler ve devletler üstü yapılar olan Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Kuzey Atlantik Paktı (NATO) vb. düzeyinde de değerlerin tahsisinde yaptırım gücü olan otoritelerin aldığı kararlar söz konusudur. Dolayısıyla, siyaset aynı zamanda farklı düzeylerdeki ilişkileri kapsar. En alt düzeyde tekil birey, bir vatandaş, hemşeri, toprak veya emlak sahibi, iş veya meslek sahibi vb. olarak değerlerin tahsisinden etkilenir ve onları etkilemek için çaba gösterebilir. Bireylerin bir araya gelip bir gönüllü dayanışma içinde dernekleşmesiyle değerlere ilişkin kararların alınması ve uygulamasından etkilenen gruplar veya yapılar ortaya çıkar. Bu yapıların dernek, kulüp, cemiyet vb. olarak resmî bir yapıya dönüşmesi, zamanla bu yapının saygınlık ve istikrar kazanmasıyla kurumlar oluşur. Dolayısıyla, bireysel siyasal ilişkilerin üzerinde değer tahsisini etkilemeye çalışan ve ondan etkilenen grup veya kurumların otoritelerle etkileşimiyle örülen bir siyaset düzeyi daha vardır. Onun üzerinde özellikle adem-i merkeziyet ilkesine göre oluşmuş bulunan federal sistemlerde bölge, eyalet, kanton, länd vb. bir siyaset katmanı ve otoriteleri daha bulunmaktadır. Onun üzerindeyse, ulusal düzeyde devletin en üst düzeyinde siyasal otoritelerin etkili olduğu kural koyan, kural uygulayan ve kuralların hukukiliğini araştıran, kural çatışmalarını çözüme kavuşturan yapılar mevcuttur. Kurumsallaştığında bunlar ulusal yasama organı, yürütme ve yargı olarak örgütlenmişlerdir. Bu düzeyin üzerinde de uluslararası siyasal sistem ve onun yapı ve kurumlarıyla etkileşimlerin oluşturduğu bir düzeyde siyaset veya uluslararası siyaset oluşur.


Lisans eğitimi almış olan bir öğrencinin sadece siyaset bilimi alt-disiplinleriyle yetinmeyip, aynı zamanda sosyoloji, matematik, ekonomi, hukuk, özellikle anayasa ve kamu hukuku, sosyal psikoloji v.b. dersler almasına da özen gösterilir. Böylece siyaset bilimi ve toplumbilimleri konusundaki temel bilgileri, kuram ve denenceleri ve bu konulardaki bilimsel yasaları bilerek mezun olması hedeflenir. Bu bilgiye sahip olan öğrenci, siyasa yapımı, kamu politikalarının yapımı ve uygulanması alanında çalışacak bilgiye sahiptir. Siyaset biliminin kamu politikası düzenlemeleri konusunda neyin çalışıp neyin çalışmayacağını bilebilecek bilgiye sahip olacaktır. Aynı zamanda yeni yayınları nasıl ve nereden takip edeceği bilgisini de edinmiştir. Onun için siyaset bilimindeki gelişmeleri izlemesi, bulguların geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirerek kendisini yenilemeyi yapabilecek düzeyde bilgi almış olabilecektir. Bu durumda bir konuda yazılacak olan bir raporun düzenlenmesine katkıda bulunabilecek, yazılmış raporları inceleyip, değerlendirebilecek durumda olacaktır.


Öğrencilerin siyaset, sosyoloji, iktisat ve hukuk alanlarında bilimsel, metodolojik ve disiplinlerarası bir bilgiye ve eleştirel düşünce kapasitesine sahip olarak mezun olmasını, kamuda ve özel sektörde ya da akademide yeterlilik sahibi bireyler olarak çalışmasını sağlamak.


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü her daim ülkemizin ve devlet kurumlarımızın nitelikli insan gücüne olan ihtiyacını karşılamış, bunun yanında ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör alanlarının paralel bağlamda oluşmasına kaynaklık etmiş ve iç/dış politika oluşum sürecine katkılarını sunmuştur. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün yönetime, organizasyona, rasyonel düşünceye ve piyasaya dair her alanda uzman kadrolar yetiştirilmesi için tasarlanmış eğitimle entelektüel sermayemizin gelişmesine katkıda bulunarak, bu alandaki gelişmelerin talep ettiği derinlemesine bilgiye artan bir vurgu ile ilerlemeci ve iş gücü piyasasına hâkim bir bölüm olarak varlığını sürdürmektedir. Küresel alanlarda ve sınırları olmayan bu ağın içerisinde kamu ve özel sektöre hem politik ekonomi hem de uluslararası ilişkiler ve örgütler bağlamında yön verenlerin birçoğunun siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler altyapısı olması bu bölümün global, ekonomik, toplumsal ve sosyal yaşamımızda önemini göstermektedir.


Mezunlar, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, uluslararası örgütlerde, Avrupa Birliği kurumlarında, uluslararası özel şirketlerde, medyanın siyaset ve dış politika birimlerinde, bankalar, diğer kamu ve özel kurumların dış ilişkiler bölümlerinde çalışma olanağı bulabilmektedir.


Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü üyesi Dr. Dominic Heinz, Uluslararası Alman Siyaseti Araştırmaları Birliği (IASGP) tarafından siyaset bilimi dergisi 'German Politics'in Yayın Danışma Kurulu'na seçildi


Misyonumuz, evrensel, ulusal, bilimsel, profesyonel ve etik değerlere bağlı, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanı için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış ülkemizde kamu sektöründe çalışacak nitelikli işgücü yetiştirmeye katkı sağlamaktır.


Vizyonumuz, uluslararası bilimsel standartlara ve işveren beklentilerine uygun şekilde öğretiminin kalitesini sürekli artırmaya çalışarak ülkemizin önde gelen siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinden biri haline gelmektir. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page